Choose languageLanguage

Specyfikacje dla wysyłki za pośrednictwem usługodawców

Poniższa tabela pokazuje, jakie dane muszą być zawarte na elektronicznych fakturach wystawionych firmie KONE. Dodatkowe informacje zostaną dodane zgodnie z wymogami prawa i po uzgodnieniu z firmą KONE.

Typ informacjiInformacje obowiązkoweInformacje
Adres faktury elektronicznej DostawcaMTwój adres do fakturowania elektronicznego
Nazwa firmy DostawcaMNazwa firmy
Adres dostawcyMAdres firmy
Dostawca UIDMTwój numer identyfikacji podatkowej VAT lub numer podatkowy
Dane bankowe / IBAN dostawcyMPłatności SEPA wymagają prawidłowego numeru IBAN
Nazwa banku i SWIFT / BIC DostawcaMPłatności SEPA wymagają prawidłowego numeru SWIFT / kodu BIC
Adres faktury elektronicznej KONEMZob. adresy do elektronicznego rozliczania faktur
Nazwa firmy KONEMDokładna jednostka biznesowa KONE musi być podana na fakturze
Adres na fakturze KONEMSiedziba według zamówienia/umowy
Numer fakturyM
Data fakturyM
Rodzaj fakturyMFaktura lub nota kredytowa
Termin płatnościMTermin płatności faktury musi być wskazany na fakturze
Kwota brutto fakturyMKwota ogółem z uwzględnieniem podatku VAT
Kwota faktury nettoMKwota ogółem bez podatku VAT
WalutaMNależy jednoznacznie wskazać walutę (kod)
Numer zamówienia KONEM1Jeśli faktura odnosi się do zamówienia KONE, należy zawsze podać numer zamówienia KONE. Numer zamówienia jest przekazywany przez KONE.
Centrum kosztówM1Przekazywane przez KONE
KONE Odniesienie do zamówieniaM1Referencja przekazana przez KONE, np. osoba kontaktowa KONE lub numer zamówienia

M = Dane obowiązkowe
M1 = Na fakturze należy podać na fakturze co najmniej jedno z tych 3 danych.

Informacje dodatkowe

  1. Inne dokumenty: Wszelkie inne dokumenty, takie jak poczta promocyjna, gwarancje bankowe, świadectwa pochodzenia, wyciągi z konta i podobne dokumenty muszą być wysłane na adres e-mail zapytań fakturowych (patrz Dane kontaktowe).
  2. Używamy referencji do zamówień w celu automatyzacji przetwarzania faktur: Ważne jest, abyś wskazał dane referencyjne zamówienia wskazane przez nas na fakturze. Prosimy upewnić się, że odniesienia do zamówienia wpisuje się w takiej samej formie, jak w polach „KONE numer zamówienia” i „KONE referencja zamówienia”. Prosimy nie zmieniać ani nie usuwać wskazanych danych referencyjnych zamówień lub osób kontaktowych.
  3. Załączniki do faktury muszą być dostarczone w tym samym czasie co faktura elektroniczna: Dodaj wszystkie załączniki do swoich faktur elektronicznych. Oddzielnie przesyłane faktury i załączniki nie są zatwierdzane.
  4. Faktury indywidualne i zbiorcze: Preferujemy wysyłanie wszystkich faktur jako pojedynczych faktur. Zapewnia to zwiększoną automatyczną obróbkę faktur, zautomatyzowane procesy i umożliwia nam natychmiastową zapłatę faktur. Mimo, że możliwe jest przesyłanie faktur zbiorczych drogą elektroniczną, odradzamy to. Faktury zbiorcze ograniczają możliwości automatycznego przetwarzania faktur i komplikują obsługę procesów automatycznych. Faktury zbiorcze mogą również wymagać układu dostosowanego do potrzeb klienta, co zwiększa koszty dla wszystkich zaangażowanych stron.
  5. Specjalne wymagania dla każdego dostawcy: Oprócz wymogów określonych w niniejszym dokumencie, niektórzy dostawcy mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji. Te dodatkowe wymagania są i będą regulowane przez Państwa umowę z KONE.
  6. Formaty: Jesteśmy w stanie otrzymywać faktury we wszystkich odpowiednich standaryzowanych formatach XML. Niniejszy dokument zakłada wykorzystanie najnowszej wersji formatu  XML. Szczegółowy opis formatu faktury elektronicznej można uzyskać od firmy Basware lub dostawcy usług w zakresie fakturowania elektronicznego.
  7. Załączone załączniki do faktury w postaci pliku graficznego: Jeżeli załączone załączniki do faktur mają formę pliku graficznego, muszą być dołączone albo jako plik PDF, albo jako plik TIFF. Jeśli w tym formacie nie ma pliku obrazu, Basware wygeneruje standardowy obraz faktury. Obraz wygenerowany przez Basware może nie zawierać wszystkich informacji, które należy dostarczyć KONE. Dlatego też zdecydowanie zaleca się załączenie własnej kopii pdf/TIFF.

Questions about sending invoices?

If you have questions about sending invoices to KONE, our contact information can be found here.